Home

Voorwoord

Het Kabinet zet met het projectenboek van het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT) een stap op weg naar een meer samenhangend en gebiedsgericht beleid in het ruimtelijk fysiek domein.

Het uiteindelijke doel is om, op basis van een integrale visie op (onderdelen binnen) het ruimtelijk fysieke domein, investeringen te plegen, die beter op elkaar zijn afgestemd, inhoudelijk meer met elkaar samenhangen en uiteindelijk tot een grotere meerwaarde voor de samenleving leiden. Het kabinet wil dit samen en in dialoog met andere partijen (zoals decentrale overheden, marktpartijen, maatschappelijke organisaties) realiseren. Andere partijen worden daarom uitgenodigd om actief mee te denken en te werken aan de verdere uitwerking van het MIRT en het realiseren van het einddoel.
Het MIRT Projectenboek vormt het startpunt van dit proces.

Dit MIRT Projectenboek geeft voor het eerst in één document een overzicht van alle rijksprojecten/programma's van de ministeries van Volkshuisvesting Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM), Verkeer en Waterstaat (VenW), Economische Zaken (EZ) en Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). Niet alleen worden de projecten individueel toegelicht, ook wordt zoveel mogelijk de samenhang tussen de rijksprojecten in een aantal gebieden beschreven.

In het najaar van 2007 wordt de opzet en inhoud van het Projectenboek besproken met de decentrale overheden (bestuurlijke MIRT-overleggen) en met de Tweede Kamer. De hoop is, dat op basis van deze besprekingen een volgende stap gezet kan worden in de richting van het einddoel rond het MIRT. Het kabinet ziet dat met vertrouwen tegemoet.

Mede namens de ministers van Volkshuisvesting Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, Economische Zaken en Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

De minister van Verkeer en Waterstaat,

Camiel Eurlings


MIRT Projectenboek 2008

Zoeken