Over deze site

Deze applicatie geeft dezelfde informatie als het MIRT-projectenboek 2008 en heeft tot doel zo snel mogelijk de inleidende hoofdstukken en de gewenste MIRT-projecten toegankelijk te maken.
Elk hoofdstuk en elk project wordt als PDF-document in een apart venster geopend. Als u de Adobe Reader nog niet heeft kunt u deze gratis downloaden. De informatie kan uitgeprint worden, let hierbij op uw printerinstellingen en kies zonodig voor het formaat ‘landscape’ in plaats van het normale ‘portrait’.

Disclaimer

Het ministerie van Verkeer en Waterstaat is niet verantwoordelijk voor typefouten en/of onvolkomenheden in de teksten en het kaartmateriaal van deze applicatie. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, of op enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het ministerie van Verkeer en Waterstaat.

Aan de inhoud van deze applicatie kunnen geen zelfstandige rechten worden ontleend.

Illustratieve afbeelding

MIRT Projectenboek 2008

Zoeken